Particulier of Zakelijk?
U valt onder de zakelijke voorwaarden, indien er op uw bedrijf een server aanwezig is en/of als er meer dan drie werkstations (computers/laptops) aanwezig zijn. Tenzij duidelijk is dat de werkzaamheden los staan van het netwerk/server of doeleindenden niet bestemd voor het voeren van een bedrijf.


Wijziging algemene voorwaarden per 1 januari 2010 voor zakelijke klanten:
artikel 6.2
was: 2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
wordt: 2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen de hieronder vermelde termjn, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
Betaaltermijn particulieren: 7 dagen
Betaaltermijn zakelijke klanten: 14 dagen

artikel 2.8
toegevoegd: 2.
8. Facturering geschiedt electronisch, een factuur wordt per e-mail in HTML formaat toegestuurd naar het door de wederpartij opgegeven e-mail adres, tevens kan de factuur online opgevraagd worden op website van Computerservice Assen. Indien de wederpartij een papieren factuur wenst te ontvangen worden hier € 1,25 in rekening gebracht om de kosten te dekken.


Artikel 1. Algemeen

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Computerserice Assen, hierna te noemen: Computerservice Assen, en een Wederpartij waarop Computerservice Assen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Computerservice Assen, voor de uitvoering waarvan door Computerservice Assen derden dienen te worden betrokken.
3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één
of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien Computerservice Assen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Computerservice Assen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Computerservice Assen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2
Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
3
Computerservice Assen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Computerservice Assen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Computerservice Assen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging

1.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Computerservice Assen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Computerservice Assen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.
Computerservice Assen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
Computerservice Assen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Computerservice Assen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.
Indien Computerservice Assen gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Computerservice Assen ter beschikking heeft gesteld.
6.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Computerservice Assen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Computerservice Assen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Computerservice Assen gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Computerservice Assen daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien Computerservice Assen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Computerservice Assen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


1. Computerservice Assen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Computerservice Assen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Computerservice Assen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Computerservice Assen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden gevergd.
2.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Computerservice Assen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Computerservice Assen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.
Indien Computerservice Assen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Computerservice Assen, zal Computerservice Assen in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Computerservice Assen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Computerservice Assen genoemde termijn te voldoen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Computerservice Assen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5. Overmacht
1. Computerservice Assen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Computerservice Assen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Computerservice Assen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Computerservice Assen of van derden daaronder begrepen. Computerservice Assen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Computerservice Assen zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Computerservice Assen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Computerservice Assen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Computerservice Assen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten


1. Computerservice Assen kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.
2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen de hieronder vermelde termjn, op een door Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
Betaaltermijn particulieren: 7 dagen
Betaaltermijn zakelijke klanten: 14 dagen
3.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.
Computerservice Assen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Computerservice Assen verschuldigde.
6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Facturering geschiedt electronisch, een factuur wordt per e-mail in HTML formaat toegestuurd, tevens kan de factuur online opgevraagd worden op website van Computerservice Assen.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door Computerservice Assen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Computerservice Assen totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Computerservice Assen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Computerservice Assen en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
2.
Door Computerservice Assen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Computerservice Assen veilig te stellen.
4.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Computerservice Assen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Computerservice Assen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Computerservice Assen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Computerservice Assen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Computerservice Assen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Computerservice Assen en door Computerservice Assen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Computerservice Assen zich bevinden en die zaken terug te nemen.Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames


1.
De door Computerservice Assen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2.
Computerservice Assen verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Computerservice Assen verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
3.
Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft Computerservice Assen geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
4.
Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
5.
Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van Computerservice Assen, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Computerservice Assen. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
6.
Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
7.
Computerservice Assen is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
8.
Computerservice Assen gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Computerservice Assen alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
9.
De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan Computerservice Assen ter beschikking gestelde materialen.
10.
Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door Computerservice Assen verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11.
Gezien de aard en werking van computers kan Computerservice Assen geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
12.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Computerservice Assen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Computerservice Assen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Computerservice Assen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
15.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Computerservice Assen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Computerservice Assen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Computerservice Assen te retourneren en de eigendom daarover aan Computerservice Assen te verschaffen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Computerservice Assen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


1. Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Computerservice Assen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Computerservice Assen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.
Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Computerservice Assen beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.
De aansprakelijkheid van Computerservice Assen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.
Computerservice Assen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Computerservice Assen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Computerservice Assen toegerekend kunnen worden; -
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.
Computerservice Assen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. Netwerk DigiProfs en DigiProfessionals B.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor door “De Prof” uitgevoerde diensten en leveringen van goederen en eventueel hieruit voortvloeiende schadegevallen.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Computerservice Assen of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Verjaringstermijn

1.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Computerservice Assen en de door Computerservice Assen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Computerservice Assen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Computerservice Assen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Computerservice Assen toerekenbaar is.
2. Indien Computerservice Assen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Computerservice Assen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Computerservice Assen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Computerservice Assen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 13. Intellectuele eigendom


1. Computerservice Assen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Computerservice Assen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Computerservice Assen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Computerservice Assen.
2.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Computerservice Assen.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voorwaarden Webhosting

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jorsite (onderdeel van Computerservice Assen), hierna te noemen: Jorsite, en een Wederpartij waarop Computerservice Assen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Computerservice Assen, voor de uitvoering waarvan door Computerservice Assen derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Computerservice Assen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
3
Computerservice Assen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Computerservice Assen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht
Computerservice Assen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij
Computerservice Assen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Computerservice Assen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.
Computerservice Assen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
Computerservice Assen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Computerservice Assen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien
Computerservice Assen gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Computerservice Assen ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Computerservice Assen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Computerservice Assen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Computerservice Assen gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Computerservice Assen daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien
Computerservice Assen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Computerservice Assen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Computerservice Assen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Computerservice Assen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Computerservice Assen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Computerservice Assen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is
Computerservice Assen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Computerservice Assen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Computerservice Assen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien
Computerservice Assen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Computerservice Assen, zal Computerservice Assen en in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Computerservice Assen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Computerservice Assen genoemde termijn te voldoen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Computerservice Assen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Computerservice Assen op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Computerservice Assen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Computerservice Assen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Computerservice Assen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Computerservice Assen of van derden daaronder begrepen. Computerservice Assen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Computerservice Assen en zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Computerservice Assen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel
Computerservice Assen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Computerservice Assen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Computerservice Assen kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.
2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Computerservice Assen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Computerservice Assen aangegeven. Computerservice Assen is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.
Computerservice Assen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Computerservice Assen verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Computerservice Assen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Computerservice Assen totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Computerservice Assen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van Computerservice Assen en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
2. Door
Computerservice Assen geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Computerservice Assen veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om
Computerservice Assen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Computerservice Assen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Computerservice Assen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Computerservice Assen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval
Computerservice Assen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Computerservice Assen en door Computerservice Assen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Computerservice Assen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Computerservice Assen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2.
Computerservice Assen verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Computerservice Assen verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft
Computerservice Assen geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van
Computerservice Assen, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Computerservice Assen. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
6. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
7.
Computerservice Assen is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
8.
Computerservice Assen gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door Computerservice Assen alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. Computerservice Assen is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan
Computerservice Assen ter beschikking gestelde materialen.
10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door
Computerservice Assen verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11. Gezien de aard en werking van computers kan
Computerservice Assen geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan
Computerservice Assen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Computerservice Assen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Computerservice Assen en in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
14. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Computerservice Assen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Computerservice Assen , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Computerservice Assen te retourneren en de eigendom daarover aan Computerservice Assen te verschaffen, tenzij Computerservice Assen anders aangeeft.
16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Computerservice Assen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
Computerservice Assen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Computerservice Assen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien
Computerservice Assen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Computerservice Assen beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van
Computerservice Assen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.
Computerservice Assen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Computerservice Assen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Computerservice Assen toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.
Computerservice Assen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8. Netwerk DigiProfs en DigiProfessionals B.V. zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor door “De Prof” uitgevoerde diensten en leveringen van goederen en eventueel hieruit voortvloeiende schadegevallen.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Computerservice Assen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Computerservice Assen en en de door Computerservice Assen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij
Computerservice Assen van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart
Computerservice Assen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Computerservice Assen toerekenbaar is.
2. Indien
Computerservice Assen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Computerservice Assen sen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Computerservice Assen , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Computerservice Assen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Computerservice Assen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Computerservice Assen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Computerservice Assen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van
Computerservice Assen .
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Computerservice Assen.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 tot en met 23 zijn alleen van toepassing op webhosting.

Artikel 16. Aanvang van de overeenkomst.

 

Door een product te bestellen, gaat opdrachtgever accoord met deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen.

Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. Computerservice Assen kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 

Computerservice Assen levert haar diensten in pakketvorm. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van: 12 maanden.Bij een dedicated server geldt de minimale termijn zoals vermeld op het servercontract. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 2 maanden het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Computerservice Assen B.V. de opzegging heeft bevestigd. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Computerservice Assen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Computerservice Assen niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Computerservice Assen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van Computerservice Assen kan Computerservice Assen opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien opdrachtgever deze niet opvolgt, kan Computerservice Assen alsnog de overeenkomst beëindigen.

Computerservice Assen is te allen tijde gerechtigd de domeinnaamregistratie van opdrachtgever op te heffen. Bij domeinnaamverhuizing naar een andere registrar zal opdrachtgever Computerservice Assen minimaal 5 dagen van te voren op de hoogte stellen middels het opzegformulier.

Artikel 18. Prijswijzigingen.

Computerservice Assen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 19. Betalingsvoorwaarden.

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Door invulling van het online bestelformulier gaat opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Computerservice Assen
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt
Computerservice Assen het recht de prestatie of geleverde dienst (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
Computerservice Assen stelt per betalingstermijn vooraf een online factuur beschikbaar (dus geen papieren factuur) voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Restitutie wordt niet verleend.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan
Computerservice Assen is voldaan. Bij verzuim is Computerservice Assen. gemachtigd om de dienst per direct, zonder kennisgeving te beindigen. Bij beindiging van de dienst zal eventueel geplaatste data binnen de geleverde dienst per direct worden verwijderd en zullen eventuele domeinnamen worden vrijgegeven.
Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt
Computerservice Assen een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de
Computerservice Assen. kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient Computerservice Assen het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 20. Verplichtingen

 

Opdrachtgever is verplicht:

 • Aanwijzingen van Computerservice Assen aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen;
 • De geleverde producten zorgvuldig te behandelen;
 • Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data;
 • Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan Computerservice Assen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van Computerservice Assen voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Computerservice Assen voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Computerservice Assen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Computerservice Assen mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze

Artikel 22. Overdracht van rechten en verplichtingen.

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 23. Buitengebruikstelling

 

Computerservice Assen heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Computerservice Assen niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene oorwaarden. Computerservice Assen zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Computerservice Assen kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Computerservice Assen gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

Artikel 24. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Computerservice Assen vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Computerservice Assen. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 25. Restricties

Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en het netwerk van Computerservice Assen. Niet toegestaan op de servers van Computerservice Assen zijn bovendien:

 • Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan; (n.v.t. op dedicated servers)
 • Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors; (n.v.t. op dedicated servers)
 • Aanstootgevende sites;
 • Websites ter verspreiding van illegale beeld-, audio- of videomateriaal en/of software.
 • Websites met erotische content; (n.v.t. op dedicated servers) Het is opdrachtgever eveneens verboden:
 • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
 • informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 • informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • spam te versturen;
 • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van Computerservice Assen. of aan andere servers op het Internet.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 23 heeft Computerservice Assen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan Computerservice Assen bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen. Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is Computerservice Assen gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is Computerservice Assen gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen.

Bij het onterecht verhuizen van domeinnamen wordt een minimum van 279 euro plus eventuele overige kosten en eventuele schade aan opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever vrijwaart Computerservice Assen van alle schade veroorzaakt door relaties van opdrachtgever. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 26. Annulering order door opdrachtgever

 

Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal Computerservice Assen 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Computerservice Assen de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.